• 10 сарын 07, Баасан гараг
ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн-1 орон тоо
17 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэршил

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Орон тоо

1

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

2022-09-12 12:25:58