• 06 сарын 22, Бямба гараг
Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа дүрэм, журам
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДДӨГ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

...

2024-06-12 16:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЦАГ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

...

2024-06-09 17:15:00

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

...

2024-06-09 17:10:00

Дэлгэрэнгүй..
ҮЛ ТОХИРЛЫГ БҮРТГЭХ, ЗАЛРУУЛАХ ЖУРАМ

...

2024-06-09 17:05:00

Дэлгэрэнгүй..
ДОТООД АУДИТЫН ЖУРАМ

...

2024-06-09 17:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЖУРАМ

...

2024-06-09 16:50:00

Дэлгэрэнгүй..
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАМЖИЙГ ҮНЭЛЭХ, СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ЖУРАМ

...

2024-06-09 16:40:00

Дэлгэрэнгүй..
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

...

2024-06-09 16:35:00

Дэлгэрэнгүй..
ЭРСДЛИЙГ ИЛРҮҮЛЖ ҮНЭЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭЭ АВАХ ЖУРАМ

...

2024-06-09 16:30:00

Дэлгэрэнгүй..
БАРИМТЖУУЛСАН МЭДЭЭЛЛИЙН БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ

...

2024-06-09 16:00:00

Дэлгэрэнгүй..