• 06 сарын 22, Бямба гараг
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС 
73 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС 

  

 

 

Зорилго, чиг үүрэг         

  1. Монгол  улсын  хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэнд  хяналт шинжилгээ  хийж үр дүнг үнэлэх
  2. Аймгийн Засаг даргыг өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, Засаг даргын Тамгын газрын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хэлтсийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг  мэргэшлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулах
  3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын  үйл  ажиллагаанд  хяналт шинжилгээ хийr, үр дүнг үнэлэх
  4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, жилийн ажлын чиглэл төлөвлөгөөг боловсруулан хяналт  тавьж хэрэгжүүлэн сум, хэлтэс, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газар, байгууллагуудын ажлын тайланг нэгтгэн дүгнэлт гарган, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, цаашдын зорилтыг тодорхойлон санал дэвшүүлэх болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг тооцож дүгнэх.

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ:

Овог нэр

албан тушаал

Харилцах утасны дугаар

цахим шуудангийн хаяг

Ажлын чиг үүрэг Өрөөний тоот
Хэлтсийн дарга
Л.Мандал
70444412, 89895514 mandal@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төрийн байгуулагыг бодлогын  зөвлөмж, арга зүйгээр хангаж, чиг үүргийн  хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.  206

Төрийн захиргааны удирдлага,хууль, эрх      зүйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Батбаяр

70444415, 99067176 batbayar@bayanhongor.gov.mn  Хууль  тогтоомж, тогтоол шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн  төлөөлөгчдийн хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хурлаас аймгийн Засаг даргад өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтын явц, үр дүнд, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөмжөөр хангаж, хариуцлагыг сайжруулах, хэрэгжилтыг хангуулах. 205

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Мөнхтуяа

70444415, 88484466 monkhtuya@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, нутгийн Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, зөвлөмж өгөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, Нийгмийн зорилтод бүлгүүдээс мэдээлэл цуглуулан анализ хийж нутгийн захиргааны байгууллагуудын бодлого шийдвэрт тусгах, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүнг Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн даргын  өмнө  хариуцна.  205
Нийгмийн бодлогын салбарын  хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан   мэргэжилтэн       Б.Булгамаа       70444415, 88014184 bulgamaa@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, тогтоол шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн  төлөөлөгчдийн хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хурлаас аймгийн Засаг даргад өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтын явц, үр дүнд, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөмжөөр хангаж, хариуцлагыг сайжруулах, хэрэгжилтыг хангуулах. 205

 

2024-05-21 17:00:02