• 02 сарын 27, Мягмар гараг
Аймгийн ЗДТГ
241 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛСЫН ХАРАА: Мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:   Оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлж чаддаг, цомхон, чадварлаг, эцсийн үр дүнг эрхэмлэн дээдэлсэн төрийн албыг төлөвшүүлэхэд оршино.

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

  • Хууль дээдлэх, шударга байх зарчим  - Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаа нь аливаа улс төр, үзэл суртлаас ангид байж, гагцхүү Монгол улсын хууль тогтоомжийг дээдэлж, иргэдийн эрх ашигт нийцсэн байна.
  • Иргэдэд үйлчлэх, шуурхай байх зарчим – Иргэдийн ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодит, цаг үеэ олсон, үнэн зөв мэдээлэл, бодлого чиглэлээр иргэдэд үйлчилж, шийдвэр гаргахад ашиглахад энэ зарчмыг баримтална.
  • Ил тод, нээлттэй байх зарчим – Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаа нь иргэдэд ил тод, нээлттэй байж, хэрэгцээт төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.
  • Мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчим – Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь цомхон, чадварлаг, мэргэшсэн төрийн албыг бүрдүүлэн төлөвшүүлж, тогтвор сууршилтай, төрийн албаны үйл ажиллагааны тасралтгүй байх зарчим болно.
  • Хариуцлага хүлээх зарчим – Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ Монгол улсын иргэний өмнө хамтын болон ганцаарчилсан хариуцлагыг хүлээж ажиллана.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Монгол улсын хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх болон аймгийн Засаг дарга, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгэм төрийн захиргааны байгууллагын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, хөтөлбөр төсөл боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх, үнэлгээ өгөх, холбогдох арга хэмжээг зохицуулах үйл ажиллагааг эрхлэнэ. Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албад нь Тамгын газраас боловсруулж, Засаг даргын шийдвэрлэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хүлээнэ.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

Тамгын газар нь стратегийн төлөвлөгөө, бодлогын удирдамжийн хэрэгжилт, хөтөлбөр, төслийн биелэлт зэргийг Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хэрхэн хэрэгжиж байгааг хянах, шалгах, зохицуулах, чиглэл өгөх, мэдээлэл авах, хүний нөөцийнх нь манлайлалд үнэлгээ өгөх зэрэг эрхтэйгээс гадна дээрх байгууллагаар дамжуулан мэдээлийг цуглуулж хяналт шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах үүрэгтэй ажиллана. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд нь үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын хөтөлбөртэй байх бөгөөд хэлтсүүд чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг тэдгээрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, төрийн захиргааны албан хаагчдийн ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод тус тус тусгаж хэрэгжүүлнэ.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:

  1. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого (стратегийн төлөвлөлт)-ыг тодорхойлох, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр аймгийн Засаг даргад зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
  2. Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэл, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, бодлого, шийдвэрийг боловсруулан гаргахад аймгийн Засаг дарга, эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын үйл ажиллагаанд бүх талын зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах; 
  3. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний шинэчлэлийн бодлого, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төрийн албаны хүний нөөцийг давтан сургах асуудал, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын шийдвэрийн биелэлт, дотоод мэдээлэл, аймгийн Засаг даргаас Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай харилцах асуудалд арга зүйн зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;
  4. Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд агентлаг, сумдын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, зохицуулах, бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, мэдээлэх;
  5. Аймгийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллийн урсгалыг түргэтгэх, Тамгын газар-хувийн хэвшил, Тамгын газар-иргэний нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх
д/д Шалгуур үзүүлэлт Мэдээлэл
1 Хаяг, байршил Засаг Даргын Тамгын Газар, Төрийн Байгууллагын Ордон, Баянхонгор аймаг, Монгол улс
2 Харилцах утасны дугаар 70440001, 70442616
3 Шуудангийн хаяг info@bayankhongor.gov.mn
4 Нийгмийн сүлжээний хаяг https://www.facebook.com/OpenGovOneBayankhongor
5 Youtube суваг https://www.youtube.com/channel/UC-g9FLItd1XFXgo9FrePb0A
6 Твиттер https://twitter.com/BayankhongorGov

 

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

 

 

 

2023-12-13 09:30:00