• 06 сарын 22, Бямба гараг
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
Нэр Хавсралт
1 ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАХ
2 ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ ТАТАХ
3 ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ ТАТАХ
4 ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХЭД АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ ТАТАХ
5 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ ТАТАХ
6 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫГ СОНГОХОД БАРИМТЛАХ БОСГО ҮНЭ ТАТАХ
7 ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДООС ИРҮҮЛСЭН ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ ТАТАХ
8 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ ТАТАХ
9 Ерөнхий гэрээний журам ТАТАХ
10 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал ТАТАХ
11 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР ТАТАХ
12 ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ЭРХЭЭ ХЯЗГААРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ ТАТАХ
13 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮРЭМ ТАТАХ
14 ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР ТАТАХ
15 УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАХ
16 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам ТАТАХ