• 10 сарын 07, Баасан гараг
  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөлд хамруулж өгөх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/853 тоот албан бичгээр Баянхонгор сумын Засаг даргад шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:13:14   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/853 тоот албан бичгээр Баянхонгор сумын ЗДТГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:11:23   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ЫН 3/853 тоот албан бичгээр Баянхонгор сумын ЗДТГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:09:55   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/852 тоот албан бичгээр ГХБХБГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:08:16   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/857 тоот албан бичгээр ГХБХБГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:06:37   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамруулж өгөх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 6/887 тоо албан бичгээр ХХҮГ-т уламжлав.

   2022-09-19 22:04:59   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: "Баян эсэх агро" ОНӨААТҮТ-ын ТУЗ-аас хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын 5/935 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлж, хувийг өгөв.

   2022-09-19 21:59:01   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: утсаар ажлын байр байхгүй хариуг мэдэгдэв.

   2022-09-19 21:56:08   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гэрээ хийх хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: танилцаж, гэрээнд тусган биечлэн уулзав.

   2022-09-19 21:52:16   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гомдол гаргах тухай

   Хариулт: ИТХ-ын 2022 оны 05/25-ны 9-р хуралдаанаар төсвийн тодотголд оруулж, 9/24 тоот тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Утсаар, албан бичгээр хүргүүлэв.

   2022-09-19 21:50:21   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Засаг даргын А/256 тоот захирамжаар шийдвэрлэж, захирамжийн хувийг өгөв.

   2022-09-19 21:28:02   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын даргын Б/54 тоот тушаалаар чөлөөлж, тушаалын хувийг олгов.

   2022-09-19 21:25:53   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын даргын Б/56 тоот тушаалаар чөлөөлж, хувийг өгөв.

   2022-09-19 21:22:04   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Биеийн тамир, спортын газарт шилжүүлж, албан бичгийн хувийг өгөв.

   2022-09-19 21:10:50   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Өргөдлийг өөрийн хүсэлтээр буцаан авсан.

   Хариулт: Өргөдлийг буцаав.

   2022-09-19 21:09:23   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: нотлох баримт авах тухай

   Хариулт: 2022 оны 04/07-ны 2/622 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлж, иргэнд хувийг өгөв.

   2022-09-19 21:02:58   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: лиценз хүсэх тухай

   Хариулт: биечлэн уулзаж тайлбар, мэдээлэл өгөв.

   2022-09-19 21:00:38   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт саналыг уламжилж, хувийг иргэнд хүргүүлсэн.

   2022-09-19 20:59:25   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гэр хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын 2-р багийн Засаг дарга, удирдлагууд гэр олгов.

   2022-09-19 20:56:08   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажилд орох тухай

   Хариулт: Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст мэргэжилтнээр түр томилж, тушаалын хувийг өгөв.

   2022-09-19 20:52:41   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гэр хүссэн тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын ЗДТГ-т албан бичгээр шилжүүлэв.

   2022-09-19 20:51:12   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: 2022 оны 04/25-ны А/285 тоот захирамжаар тусламж олгов.

   2022-09-19 20:49:47   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: дэлгүүр эзэмшигчийн нэр өөрчлөх

   Хариулт: тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр өөрчилж, нэр олгов.Утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-19 20:46:45   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын ЗДТГ-т албан бичгээр өргөдлийг шилжүүлэв.

   2022-09-18 23:40:39   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гомдол гаргах тухай

   Хариулт: албан бичгээр хариуг хүргүүлэв.

   2022-09-18 23:39:20   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: М.Бямбагэрэлд мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: тушаалаар тусламж олгож, дансанд нь шилжүүлэв.

   2022-09-18 23:35:40   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдах тухай

   Хариулт: боломжгүй хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 23:29:33   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: ингэний үйлдвэр ашиглалтад орохоор хүсэлт гаргах тухай утсаар хариу мэдэгдэв.

   2022-09-18 23:26:33   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: захирамжаар тусламж олгож, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 23:23:38   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: захирамжаар шийдвэрлэж, хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 23:21:52   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: албан бичгээр хариуг хүргүүлж, хувийг өгөв.

   2022-09-18 23:19:37   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гаар хүсэх тухай

   Хариулт: Өлзийт сумын Засаг даргад албан бичгээр өргөдлийг шилжүүлэв.

   2022-09-18 23:18:26   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажилсаг төвийн түрээсийг хөнгөлүүлэх тухай

   Хариулт: аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхсоёлоор цохолт хийлгэн өргөдлийг өөрөө авсан

   2022-09-18 23:17:16   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт албан бичгээр өргөдлийг шилжүүлэв.

   2022-09-18 23:15:04   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гомдол гаргах тухай

   Хариулт: албан бичгээр хариуг хүргүүлж, хувийг өгөв.

   2022-09-18 23:11:56   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: тусламж олгож, тушаалын хуулбарыг өгөв.

   2022-09-18 23:10:34   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: чөлөө хүсэх тухай

   Хариулт: чөлөөг олгож, биечлэн мэдэгдэв.

   2022-09-18 23:07:04   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Багийн Засаг даргад уламжилж, албан бичгийн хувийг иргэнд хүргүүлэв.

   2022-09-18 23:05:59   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын ЗДТГ-т албан бичгээр өргөдлийг шилжүүлэв.

   2022-09-18 23:04:27   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: ажилд томилж, тушаалын хувийг өгөв.

   2022-09-18 23:03:11   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: ажилд томилж, тушаалын хувийг өгөв.

   2022-09-18 23:01:55   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: тушаалаар шийдвэрлэж, хувийг өгөв.

   2022-09-18 23:00:41   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: шийдвэрийг нөхөн гаргаж, хувийг өгөв.

   2022-09-18 22:59:20   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: албан бичгээр хүсэлтийг буцаав.

   2022-09-18 22:56:53   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүгнэлт гаргуулах, акт тогтоолгох тухай

   Хариулт: нийгмийн даатгалын хэлтэст албан бичгээр шилжүүлэв.

   2022-09-18 22:55:17   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: тусгай зөвшөөрлийн зориулалт өөрчлөх тухай

   Хариулт: захирамжаар тусгай зөвшөөрлийн зориулалтыг өөрчилж, захирамжын хуулбарыг хүргүүлэв.

   2022-09-18 22:53:34   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: чөлөө хүсэх тухай

   Хариулт: чөлөө олгосон тухай утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 22:51:31   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: гомдол гаргах тухай

   Хариулт: албан бичгээр хариуг хүргүүлж, утсаар, фэйсбүүкээр хариу мэдэгдэв.

   2022-09-18 22:50:22   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт тогтоолгох тухай

   Хариулт: нийгмийн даатгалын хэлтэст албан бичгээр шилжүүлэв.

   2022-09-18 22:48:40   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: илүү мөнгө шилжүүлсэн тухай

   Хариулт: илүү шилжүүлсэн мөнгийг буцаан шилжүүлж, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 22:46:56   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Өлзийт сумын 1- багт газар эзэмших тухай

   Хариулт: Өлзийт суманд албан бичгээр өргөдлийг шилжүүлэв.

   2022-09-18 21:51:20   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Газар хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын Засаг даргад албан бичгээр өргөдлийг шилжүүлэв.

   2022-09-18 21:49:49   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Хайгуулын зөвшөөрөл хүсэх тухай

   Хариулт: Кадасртын бүртгэл системд бүртгэж, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 21:48:11   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлын байр хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын 13-р цэцэрлэгт түр ажилд зуучлав. Утсаар хариуг мэдэгдсэн.

   2022-09-18 21:46:21   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай /түгээмэл тархацтай амьтдын/

   Хариулт: мэргэжлийн хяналтын газрын кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэв. Утсаар хариуг хүргүүлэв.

   2022-09-18 21:43:37   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

   Хариулт: Ажлаас чөлөөлж, тушааоын хувийг өгөв.

   2022-09-18 21:39:27   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эрүүл мэндийн төлбөрийн дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: Өмгөөлөгчийн зардлыг шийдэж, дансанд мөнгийн шилжүүлэв.

   2022-09-18 21:37:03   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт албан бичгээр шилжүүлэв.

   2022-09-18 21:34:49   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Газрын асуудлаар хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын Засаг дарга Г.Энхбаярт албан бичгээр шилжүүлэв.

   2022-09-18 21:32:32   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Ажил томилж, тушаалын хувийг олгов.

   2022-09-18 21:28:58   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Зээл хойшлуулах тухай

   Хариулт: Зээл хойшлуулах боломжгүйг утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 21:27:47   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалтай холбоотой асуудлаар

   Хариулт: Нийгмийн даатгалын хэлтэст шилжүүлж, албан бичгээр хариуг хргүүлэв.

   2022-09-18 21:21:32   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай

   Хариулт: Чөлөө олгох боломжгүйг албан бичгээр мэдэгдэв.

   2022-09-18 21:19:45   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт тогтоолгох тухай

   Хариулт: Нийгмийн даатгалын хэлтэст уламжилж, албан бичгээр хариуг иргэнд хүргүүлэв.

   2022-09-18 21:15:10   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Шагналд тодорхойлох тухай

   Хариулт: Шагналд тодорхойлох журмын талаар танилцуулж, утсаар мэдээлэл өгөв.

   2022-09-18 21:13:19   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлын байр хүсэх тухай

   Хариулт: Холбогдох байгууллагад уламжилж,албан бичгээр хариуг иргэнд хүргүүлэв.

   2022-09-18 21:09:16   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

   Хариулт: Ажлаас чөлөөлж, тушаалын хувийг олгов.

   2022-09-18 21:07:12   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тэтгэмж хүсэх тухай

   Хариулт: Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд шилжүүлж, тэтгэмж олгов. Биечлэн уулзаж хариуг мэдэгдэв.

   2022-09-18 21:05:43   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гомдол мэдүүлэх тухай

   Хариулт: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт шилжүүлж, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 21:03:23   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт шилжүүлж, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 21:02:02   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил хүсэх тухай

   Хариулт: Ажилд томилж, тушаалын хувийг өгөв.

   2022-09-18 20:59:06   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Газар хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын Засаг дарга Ж.Мөнхсоёлд шилжүүлж, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 20:57:46   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт сунгуулах тухай

   Хариулт: Нийгмийн даатгалын хэлтэст шилжүүлж, утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 20:56:26   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай

   Хариулт: Тушаалаар чөлөө олгож, хувийг өгөв.

   2022-09-18 20:52:13   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Ажилд томилж, тушаалын хувийг өгөв.

   2022-09-18 20:49:24   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гэр хүссэн тухай

   Хариулт: Олгох боломжгүй хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 20:48:02   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гомдол гаргах тухай

   Хариулт: Албан бичгээр хариуг хүргүүлэв.

   2022-09-18 20:46:42   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гомдол гаргах тухай

   Хариулт: Холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзаж, биечлэн хариуг хүргүүлэв.

   2022-09-18 20:45:38   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Сургалтын төлбөр шийдүүлэх тухай

   Хариулт: Сургалтын төлбөрийг шийдэх боломжгүйг иргэнд биечлэн танилцуулав.

   2022-09-18 20:42:33   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Албан бичгээр хариуг хүргүүлэв.

   2022-09-18 20:41:00   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эрүүл мэндийн асуудлаар өргөдөл гаргасан.

   Хариулт: Нийгмийн даатгалын хэлтэст шилжүүлж утсаар мэдэгдэв.

   2022-09-18 20:39:40   

 • Өргөдөл, гомдол