• 12 сарын 05, Мягмар гараг
  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 16:40:07   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил хүсэх тухай

   Хариулт: Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орохыг зөвлөв.

   2022-10-14 16:37:20   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгавар болгож ажилд эгүүлэн томилов.

   2022-10-14 16:35:58   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Ажилд эгүүлэн томилов.

   2022-10-14 16:33:06   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гэр хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд 6/1542, 6/1543 тоот албан бичгийн хариу хувийг хүргүүлэв.

   2022-10-14 16:32:14   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: Дэмжлэг олгов.

   2022-10-14 16:30:24   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох тухай

   Хариулт: Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөхийг зөвлөв.

   2022-10-14 16:29:26   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

   Хариулт: Ажилтанг Б/118 тоот тушаалаар ажлаас чөлөөлөв.

   2022-10-14 16:26:27   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: Албан хаагчид Б/119 тоот тушаалаар чөлөө олгов.

   2022-10-14 16:24:47   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Тушаалаар тусламж олгов.

   2022-10-14 16:23:04   

 • Өргөдөл, гомдол