• 12 сарын 05, Мягмар гараг
  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай

   Хариулт: Шийдвэрлэсэн хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 10:31:46   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гомдол гаргах тухай

   Хариулт: Шүүх цагдаагийн байгууллагад хандах талаар утсаар хариу хүргүүлэв.

   2022-10-14 10:29:58   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын актыг тогтоолгож, утсаар хариуг мэдэгдэв.

   Хариулт:

   2022-10-14 10:26:38   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд орох хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: Ерөнхий шалгалтанд хамрагдах тухай зөвлөгөөг утсаар өгөв.

   2022-10-14 10:21:56   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажилд авах тухай

   Хариулт: Чөлөөтэй ажилтны оронд түр томилов.

   2022-10-14 10:21:35   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

   Хариулт: Албан хаагчид Б/83 тоот тушаалаар чөлөөг олгов.

   2022-10-14 10:19:26   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил хөнгөвчлүүлэх хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: Тушаалаар чөлөө олгов.

   2022-10-14 10:18:03   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Чөлөө хүсэх тухай

   Хариулт: Тушаалаар чөлөөг олгов.

   2022-10-14 10:16:18   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Нэг удаагийн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Тушаалаар тусламж олгож, дансанд шилжүүлэв.

   2022-10-14 10:09:45   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Тушаалаар тусламжийг олгов.

   2022-10-14 10:06:12   

 • Өргөдөл, гомдол