• 12 сарын 07, Лхагва гараг
  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Зөвшөөрөл хүсэх тухай

   Хариулт: Зөвшөөрлийг 2022 оны 08/08-ны өдрийн А/516 тоот захирамжаар сунгалт хийж захирамжийн хувийг хүргүүлэв.

   2022-10-14 11:06:20   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх тухай хүсэлт

   Хариулт: Засаг даргад уламжилсан.

   2022-10-14 11:05:55   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил хүсэх тухай

   Хариулт: Мэргэжлийн дагуу холбогдох газарт ажил хүсэх тухай өргөдөл гаргах, тусгай шалгалтад хамрагдах тухай зөвлөгөөг иргэнд утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 11:04:11   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай

   Хариулт: Нэрийг өөрчилсөн тухай захирамжийг хүргүүлэв.

   2022-10-14 11:00:00   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлаас чөлөөлөх тухай

   Хариулт: Тушаалаар ажлаас чөлөөлөв.

   2022-10-14 10:58:27   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Нотариатын үйлчилгээний тухай

   Хариулт: Албан бичгийн хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 10:56:40   

  • Гомдол
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гомдол гаргах тухай

   Хариулт: Цагдаагийн газар, прокурорт энэ асуудал шалгагдаж байгаа тухай утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 10:51:02   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Үйл ажиллагааг зогсоох нэхэмжлэл гаргах тухай

   Хариулт: Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын 2022 оны 09/23-ны өдрийн 615 тоот албан бичгээр ирсэн хариуг иргэнд утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 10:36:15   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай

   Хариулт: Зөвшөөрөл олгосон.

   2022-10-14 10:33:30   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: Ажил олгогчийн Б/89 тушаалаар ажлаас чөлөөлөв.

   2022-10-14 10:33:14   

 • Өргөдөл, гомдол