• 02 сарын 27, Мягмар гараг
  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Чөлөө хүсэх тухай

   Хариулт: Ажил олгогчийн Б/112 тоот тушаалаар чөлөө олгов.

   2022-10-14 16:20:32   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд 2022 оны 09/14-ны 1/90 тоот албан бичгийн хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 16:15:46   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Газар хүсэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын ЗДТГ-ын 3/385 тоот албаны бичгээр ирсэн хариуг иргэнд утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 16:12:00   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Захирамж хүчингүй болгох тухай

   Хариулт: Хариуг 1а/602 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.

   2022-10-14 11:26:01   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил хүсэх тухай

   Хариулт: Баян-Өндөр суманд уурхайд ажил зуучлав.

   2022-10-14 11:24:47   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил хүсэх тухай

   Хариулт: Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлэх тухай зөвлөгөө өгөв.

   2022-10-14 11:23:30   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Зөвшөөрөл хүсэх тухай

   Хариулт: Зөвшөөрөл олгосон тухай Засаг даргын 2022 оны 522 тоот захирамжийн хувийг хүргүүлэв.

   2022-10-14 11:22:11   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд 3/1581 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлэв.

   2022-10-14 11:19:09   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тодорхойлолт гаргуулах тухай

   Хариулт: МУБИС-д тодорхойлолтыг хүргүүлэв.

   2022-10-14 11:16:33   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд олгох боломжгүй хариуг биечлэн танилцуулав.

   2022-10-14 11:15:02   

 • Өргөдөл, гомдол