• 09 сарын 28, Пүрэв гараг
  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Санхүүгийн дэмжлэг хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд 2022 оны 05/05-ны өдөр 94929173 утсанд боломжгүй хариуг хүргүүлэв.

   2022-10-13 16:14:56   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Газрын харилцаатай холбоотой асуудлаар

   Хариулт: Баянхонгор сумын ЗДТГ-т шилжүүлсэн.

   2022-10-13 16:08:53   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөлд хамруулж өгөх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/853 тоот албан бичгээр Баянхонгор сумын Засаг даргад шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:13:14   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/853 тоот албан бичгээр Баянхонгор сумын ЗДТГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:11:23   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ЫН 3/853 тоот албан бичгээр Баянхонгор сумын ЗДТГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:09:55   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/852 тоот албан бичгээр ГХБХБГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:08:16   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: газар хүсэх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 3/857 тоот албан бичгээр ГХБХБГ-т шилжүүлэв.

   2022-09-19 22:06:37   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамруулж өгөх тухай

   Хариулт: ЗДТГ-ын 6/887 тоо албан бичгээр ХХҮГ-т уламжлав.

   2022-09-19 22:04:59   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: "Баян эсэх агро" ОНӨААТҮТ-ын ТУЗ-аас хүсэлт гаргах тухай

   Хариулт: хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын 5/935 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлж, хувийг өгөв.

   2022-09-19 21:59:01   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: ажил хүсэх тухай

   Хариулт: утсаар ажлын байр байхгүй хариуг мэдэгдэв.

   2022-09-19 21:56:08   

 • Өргөдөл, гомдол