• 12 сарын 07, Лхагва гараг
  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Ажил орох тухай

   Хариулт: Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд орох талаар зөвлөгөө өгч иргэнд өргөдлийг буцаав.

   2022-10-14 10:05:06   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Төрийн албан хаагчийн тусгай шалгалтанд хамрагдах боломж олгох тухай

   Хариулт: Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хандах зөвлөгөө өгөв.

   2022-10-14 10:03:44   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: |Мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Шийдвэрлэх боломжгүй хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 10:02:08   

  • Санал хүсэлт
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Нэг удаагийн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Нэг удаагийн тусламжийг олгож, дансанд шилжүүлэв.

   2022-10-14 09:59:54   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Мөнгөн тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд олгох боломжгүй хариуг утсаар мэдэгдэв.

   2022-10-14 09:57:55   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гэр хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд гэрийг олгосон.

   2022-10-13 16:28:45   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Тусламж хүсэх тухай

   Хариулт: Нэг удаагийн тусламж олгов.

   2022-10-13 16:27:07   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох хүсэлт хүргүүлэх тухай

   Хариулт: Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэв.

   2022-10-13 16:20:32   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Эмчилгээний зардал хүсэх тухай

   Хариулт: Иргэнд 2022.05/06-ны өдрийн 3/915 тоот албан бичгээр боломжгүй хариуг хүргүүлэв.

   2022-10-13 16:17:43   

  • Өргөдөл
   Шийдвэрлэсэн

   #0: Гудамжны хоолны үйлчилгээ үзүүлэх санал хүргүүлэх тухай

   Хариулт: Баянхонгор сумын Засаг даргад шилжүүлэв.

   2022-10-13 16:16:01   

 • Өргөдөл, гомдол